Out of the box

Ervaringskennis

Nergens bang voor

Creativiteit is onze motor voor hoogwaardige dienstverlening. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Om hardnekkige problemen te boven te komen, moet men soms buiten de bestaande denkkaders kunnen treden. Dit wordt bereikt door creatieve technieken zoals brainstormen te gebruiken. En uitgangspunten te wijzigen.

Kennis wordt gezien als een belangrijke basis voor wijsheid. In een poging onzekerheid te reduceren hebben we in onze samenleving een sterke neiging om vooral te bouwen op kennis die objectief en verifieerbaar zou zijn. Naast deze wetenschappelijke kennis zijn er nog andere vormen van kennis die in het dagelijks leven van groot belang zijn. Zo zijn er ervaringskennis, vakmanschap, praktische vaardigheden.

Intuïtie. Met name op dit terrein heeft Knarz waardevolle kennis in huis. Voor het snel nemen van beslissingen en het snel handelen gebruikt de mens eerdere ervaringen en opgebouwde intuïtie. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van heuristieken, een aantal vuistregels en wetmatigheden die men in de loop van de jaren heeft geleerd. Zulke vuistregels zijn heel praktisch maar hebben als valkuil dat ze kunnen bestaan uit vooroordelen en kunnen leiden tot het blind worden voor alternatieven. Knarz is zich continu bewust van de beperkte bruikbaarheid van deze vuistregels. Dat vraagt in vele gevallen om een ander elan.

 

Knarz is een samenwerkingsverband “scherpdenkers” dat de krachten bundelt van positief ingestelde, ondernemende en ambitieuze partners, allen woonachtig in en om Kaag en Braassem. Zij hebben hun sporen in het bedrijfs- en bestuurlijke leven ruimschoots verdiend en willen die ervaring, kennis van zaken en financiële investeringscapaciteit graag ter beschikking stellen aan zinvolle projecten.

In teamverband, maar ook solo, leveren zij topprestaties. De partners van Knarz behoren tot de besten op hun vakgebied.

Knarz levert kwaliteit, hecht aan persoonlijk contact en aan een prettige manier van samenwerken. Knarz is vernieuwend. Wij koesteren het goede van de traditionele manier van zakendoen in combinatie met onconventionele uitgangspunten en brengen het Nieuwe Werken in praktijk. Daardoor ontstaat in de samenwerking tussen de Knarz partners en opdrachtgevers een bijzondere dynamiek.

De scherpdenkers bieden particulieren en bedrijven de mogelijkheid om te sparren over het aanpassen van bestaande, of het opzetten van nieuwe verdienmodellen en om als schakel te fungeren tussen publieke en commerciële partijen.

Knarz is door de aanwezige brede kennis, interesses en ondernemende creativiteit in staat om met verrassende out of the box ideeën te komen. Knarz kan zonder belast te zijn met conflicterende belangen of historie onbevangen naar nieuwe modellen kijken.

Knarz is een sparringpartner die zich het beste thuis voelt in de rol van regisseur bij het realiseren van innovatieve strategieën of als drijvende kracht achter non-conformistische beleidslijnen.